may made volume 5 :: Chocolate Book

หลังจากรอคอยให้น้องเมไปปลุกปั้นปรากฏการณ์ร้านขนม After You อยู่หลายปี may made volume 5 :: Chocolate Book ก็ถึงคราวได้แบ่งปันความสุขกันอีกครั้งหนึ่ง โดยน้องเมเลือก Chocolate เป็นตัวแทนความสุขในครั้งนี้

0

Your Cart