โครงการ Self Discovery Camp ประจำปี 2561

เรื่อง ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม Self Discovery Camp
เรียน ท่านผู้ปกครองและผู้สนใจ
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดกิจกรรม

           เพื่อต้อนรับการปิดเทอมที่จะมาถึงนี้อย่างมีคุณค่า บริษัท พรีมา พับบลิชชิง จำกัด ผู้ผลิตหนังสือคุณภาพเพื่อเติมเต็มชีวิตให้คนในสังคม ขอเชิญน้องๆ อายุ 6-12 ปี เข้าร่วมกิจกรรม Self Discovery Camp ณ Bonanza Resort Khao Yai ประจำปี 2561 มีดังนี้

           ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2561
           ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฏาคม 2561
           ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2561
           ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2561
           Self Discovery Camp นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างมีสาระเพื่อฝึกสติและสมาธิ กิจกรรมแสนสนุกต่างๆ ซึ่งสอนและดูแลใกล้ชิดโดยวิทยากรคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงตลอด 5 วัน 4 คืนนี้ จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้รู้จักตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ดังรายละเอียดที่แนบมา

           โดยค่าใช้จ่ายทุกอย่างตลอดกิจกรรม 5 วัน 4 คืน เป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาทต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ท่านสามารถสำรองที่และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปพิชญา, คุณสุดารัตน์ โทร. 02-012-6999, 086-984-9977 ขอสงวนสิทธิ์รับจำนวนจำกัด และท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมาได้ที่ http://www.facebook.com/selfdiscoverycamp

           หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม Self Discovery Camp นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มชีวิต และช่วยพัฒนาจิตใจให้กับบุตรหลานของท่านได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความสุขต่อไป และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ

[button size=’lg’ style=’primary’] Download ใบสมัคร[/button] [button size=’lg’ style=’primary’] สิ่งที่เด็กต้องเตรียม[/button]

0

Your Cart