โครงการ Self Discovery Camp ประจำปี 2560

2 มกราคม 2560

เรื่อง    ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม Self  Discovery Camp

เรียน    ท่านผู้ปกครองและผู้สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อต้อนรับการปิดเทอมที่จะมาถึงนี้อย่างมีคุณค่า  บริษัท พรีมา พับบลิชชิง จำกัด ผู้ผลิตหนังสือคุณภาพเพื่อเติมเต็มชีวิตให้คนในสังคมขอเชิญน้องๆ อายุ  6-12 ปี  เข้าร่วมกิจกรรม Self  Discovery  Camp  ณ Bonanza Resort Khao Yai ประจำปี 2560  มีดังนี้

ครั้งที่  33    ระหว่างวันที่    21   –    25    มีนาคม    2560
ครั้งที่  34    ระหว่างวันที่    25   –   29    เมษายน    2560
ครั้งที่  35    ระหว่างวันที่    11   –   15    กรกฏาคม    2560
ครั้งที่  36    ระหว่างวันที่      3   –   7      ตุลาคม    2560

Self  Discovery  Camp นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างมีสาระเพื่อฝึกสติและสมาธิ  กิจกรรมแสนสนุกต่างๆ ซึ่งสอนและดูแลใกล้ชิดโดยวิทยากรคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงตลอด  5 วัน 4 คืน  นี้จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้รู้จักตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  ดังรายละเอียดที่แนบมา

โดยค่าใช้จ่ายทุกอย่างตลอดกิจกรรม 5 วัน 4 คืน  เป็นเงินทั้งสิ้น 19,950 บาทต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ท่านสามารถสำรองที่และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปพิชญา หรือคุณสุดารัตน์  โทร. 02-012-6999 ,086-984-9977 ขอสงวนสิทธิ์รับจำนวนจำกัด และท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมาได้ที่  http://www.facebook.com/selfdiscoverycamp

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม  Self  Discovery  Camp  นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มชีวิต และช่วยพัฒนาจิตใจให้กับบุตรหลานของท่านได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความสุขต่อไป  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(กนิษฐะวิริยา  ต.สุวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ

0

Your Cart